ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.eLitMed.hu, www.lifetimemedia.hu

(A szöveg lezárva: 2018. november 26. napján)

I. BEVEZETÉS

A LifeTime Media Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”, vagy „LifeTime Media Kft.” vagy „Társaság”) gyógyítással, az orvos- és egészségtudományok vívmányaival, valamint az egészségüggyel foglalkozó orvosi szakfolyóiratok szerkesztésével, nyomtatott és digitális formában történő kiadásával, címlistás és előfizetéses terjesztésével, valamint saját termékei és külső partnerei portfoliójának hirdetési felületeinek értékesítésével foglalkozó gazdasági vállalkozás.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A LifeTime Media Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek tájékoztatók folyamatosan elérhetők a http://www.elitmed.hu/adatkezeles.html webhelyeken.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató megváltoztatására.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben az érintettnek bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, – ideértve különösen a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését és törlését, valamint a tiltakozáshoz való jog gyakorlását – kérelmét postai úton, a LifeTime Media Kft., 1539 Budapest, Pf.: 603. címre vagy elektronikusan, az adatvedelem@lam.hu e-mail címre küldheti. Az adatkezelő válaszait késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül küldi meg azon a módon, ahogyan a megkeresés érkezett vagy azon a módon, ahogyan azt az érintett megkeresésében kérte.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei (érintettek) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 

II. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA A GDPR 13. CIKKE ALAPJÁN

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: LifeTime Media Kft.

Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út75/A.

Weblap: www.lifetimemedia.hu, www.eLitMed.hu

Kapcsolattartó: Kürti István

Telefon: 1/316-4556

E-mail: adatkezeles@lam.hu

Adatfeldolgozás:

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

Cég Cím, székhely: Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre
Arteries Stúdió Kft. 1138 Budapest, Váci út 175.
 • levelező rendszer szolgáltatója
 • szerverszolgáltató
e-mailcím
GOOGLE LLC Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA Google Drive felhőszolgáltatás  
Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság 1089 Budapest, Orczy tér 1. címzett lapok kézbesítése név, kézbesítési cím
Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, Washington 98052, USA
 • Microsoft 360
 • felhőszolgáltatás
 
Partner HUB Zrt. 1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2. számlázási program szolgáltatója név, székhely/lakcím, számlázási cím, adószám
Pondera TeAm Kft. 2100 Gödöllő, Erzsébet királyné krt. 5. II/8.
 • könyvelés
 • bérszámfejtés
 • bizonylatok tárolása
név, székhely/lakcím, számlázási cím, adószám
TNT Express Hungary Kft. 1094 Budapest, Ecseri út 14-16. megrendelések kiszállítása név, székhely/lakcím, telefonszám

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyeket előzetesen írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatok körének meghatározását és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. A szerződéseknek meg kell felelniük az alábbiakban foglaltaknak is:

 • Titoktartás kötelezi az adatfeldolgozóknál a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
 • Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
 • Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
 • Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
 • Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
 • Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Külföldi adattovábbítás:

A Google LLC és a Microsoft Corporation szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en (https://www.privacyshield.gov/list), azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

A Társaság egyéb külföldi adattovábbítást nem végez.

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

III. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA ÉS AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. Társaságunk által végzett orvosi továbbképzés tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése
 4. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítés céljából
 5. Szerzőkkel, Lektorokkal lehetséges további együttműködés, a Szerző(ke)t cikk írására, a lektor(oka)t szakmai tartalom ellenőrzésére történő felkérése
 6. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 • szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás ); (Amennyiben egy adatokat közlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az adott célhoz kötődően, az érintett hozzájárulásának beszerzése és igazolása.)
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);
 5. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
 6. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén a Társaság érdekmérlegelést végez, melynek során:

 • beazonosítja és rögzíti a jogos érdeket
 • beazonosítja és rögzíti az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegel
 • tájékoztatja az érintettet az érdekmérlegelésről

Érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot A Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén). Direkt marketing (az érintettet elektronikus, vagy postai úton, vagy telefonhívással közvetlenül megkereső, illetve az érintettre irányuló reklám-) tevékenység esetében ilyen kényszerítő ok nem áll fenn.

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)pont
 2. kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. álláspályázatokra jelentkezők adatainak kezelése esetén a jogalap a: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 4. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 5. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)pont
 6. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 7. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

III/1. Előfizetéses terjesztés

Az Adatkezelő az általa kiadott, gondozott lapo(ka)t előfizetéses rendszerben juttatja el az előfizetőknek. Az előfizetési szándékukat az érintettek postai úton, vagy elektronikusan, vagy az eLitMed.hu-n kialakított felületen jelezhetik a LifeTime Mediának.

Az adatok forrása:

 • az érintettek által a szerződésszerű teljesítéshez megadott adatok

Az adatkezelés célja:

 • a pénzügyi és számviteli rendelkezések szerinti számla megküldése, valamint ezek nyilvántartása, tárolása,
 • az adatkezelő és az előfizető között létrejött előfizetési szerződés teljesítése, végrehajtása,
 • a szerződés alapján vállalt szolgáltatásnyújtása,
 • a lejáró előfizetések meghosszabbítására, illetve ennek feltételeire vonatkozó tájékoztatás megküldése

Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • kézbesítési cím
 • számlázási cím (ha különbözik a kézbesítési címtől)
 • számlaszám

Az adatok törlésnek határideje:

az előfizetői szerződés lejártát, vagy felmondását követően, a mindenkori pénzügyi-számviteli rendelkezések és az adótörvény szerinti nyilvántartási idő lejártával (8 év).

Továbbított adatok 1: a terjesztést végző alvállalkozó részére

 • titulus
 • teljes név
 • kézbesítési cím

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság (1089 Budapest, Orczy tér 1.)kézbesítés

Továbbított adatok 2: számlázás, könyvelés és bizonylatok tárolása

 • titulus
 • név
 • (kézbesítési)cím
 • számlázási cím (ha különbözik a kézbesítési címtől)

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Partner HUB Zrt. (1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2.) számlázás
 • Pondera TeAm Kft. (2100 Gödöllő, Erzsébet királyné krt. 5. II/8.) könyvelés, bizonylatok tárolása

III/2. Címlistás terjesztés

Az Adatkezelő az általa kiadott, gondozott, az érintettek részére közhasznú (gyógyítással, megelőzéssel, egészségmegőrzéssel, az orvos- és egészségtudomány legfrissebb vívmányaival, kutatások eredményeivel, egészségüggyel kapcsolatos) információkat nyújtó lapo(ka)t címlistás terjesztés útján juttatja el a címzetteknek.

A címlisták forrásai:

 • nyilvánosan (interneten, publikációkban) elérhető adatbázisokban szereplő, közfeladatot ellátó személyekről az Adatkezelő által összeállított lista
 • a partner orvostársaságok és/vagy kamarák által átadott a címlisták. Ebben az esetben a LifeTime Media Kft. adatfeldolgozónak minősül
 • vállalati, civil vagy szakmai partnerként szerepel a eLitMed Hírlevél címlistájában,
 • ajánlások

Az adatkezelés célja:

 • a közhasznú információk eljuttatása az érintetteknek
 • a társasági/kamarai tagok által elvárt szolgáltatás biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • beosztás
 • munkahely
 • munkahelyi cím vagy kézbesítési cím

Az adatok törlésnek határideje:

 • az orvostársaságoktól és/vagy kamaráktól kapott címlista esetében az adatkezelő által meghatározott rend szerint
 • a szerzett címek és közfeladatot ellátó személyek estében az érintett által küldött, a címlistáról való törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül

Továbbított adatok: a terjesztést végző alvállalkozó részére

 • titulus
 • teljes név
 • beosztás
 • munkahely
 • munkahelyi cím vagy kézbesítési cím

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás__célja:

 • Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság (1089 Budapest, Orczy tér 1.) kézbesítés

III/3. Könyvek rendelése és kiszállítása

Az Adatkezelő általa kiadott, gondozott könyveket postai úton, vagy elektronikusan, vagy az eLitMed.hu-n kialakított felületen, vagy személyesen a Társaság székhelyén rendelhetik meg.

A címlista forrása

 • az érintettek által a szerződésszerű teljesítéshez megadott adatok

Az adatkezelés célja:

 • a pénzügyi és számviteli rendelkezések szerinti számla megküldése, valamint ezek nyilvántartása, tárolása,
 • az adatkezelő és az előfizető között létrejött előfizetési szerződés teljesítése, végrehajtása,
 • a szerződés alapján vállalt szolgáltatásnyújtása,

Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • kézbesítési cím
 • számlázási cím (ha különbözik a kézbesítési címtől)
 • számlaszám
 • telefonszám
 • hallgatói kedvezményre való jogosultság igazolására
  • Neptun-kód
  • felsőoktatási intézmény neve

Az adatok törlésnek határideje:

a mindenkori pénzügyi-számviteli rendelkezések és az adótörvény szerinti nyilvántartási idő lejártával (8 év).

Továbbított adatok 1: a terjesztést végző alvállalkozó részére

 • titulus
 • teljes név
 • kézbesítési cím
 • telefonszám

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • TNT Express Hungary Kft. (1094 Budapest, Ecseri út 14-16.) megrendelések kiszállítása

Továbbított adatok 2: számlázás, könyvelés és bizonylatok tárolása

 • titulus
 • név
 • (kézbesítési) cím
 • számlázási cím (ha különbözik a kézbesítési címtől)

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Partner HUB Zrt. (1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2.) számlázás
 • Pondera TeAm Kft. (2100 Gödöllő, Erzsébet királynő krt. 5. II/8.) könyvelés, bizonylatok tárolása

III/4. eLitMed.hu regisztrált felhasználok

Az Adatkezelő az általa kiadott, gondozott, az érintettek részére közhasznú (gyógyítással, megelőzéssel, egészségmegőrzéssel, az orvos- és egészségtudomány legfrissebb vívmányaival, kutatások eredményeivel, egészségüggyel kapcsolatos) információkat az eLitMed.hu oldalon is elérhetővé teszi. Az érvényes jogszabályok szerint vényköteles gyógyszerekről szóló információkat kizárólag orvosok láthatják, ezért a Társaság ezekhez az információkhoz való hozzáférést regisztrációhoz köti.

A címlista forrása:

 • a regisztrálók által, saját szándékuk szerint biztosított adatok

Az adatkezelés célja:

 • a közhasznú információk eljuttatása az érintetteknek
 • a hozzáférés korlátozása a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • irányítószám
 • születési év/hó
 • végzettség
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • pecsétszám/kamarai tagsági szám
 • diploma megszerzésének éve
 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mailcím
 • hallgatói jogosultság igazolására
  • Neptun-kód
  • felsőoktatási intézmény neve
  • tanulmányok megkezdésének éve

Az adatok törlésnek határideje:

a regisztráció törlésével, vagy az érintett által küldött, a címlistáról való törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül

III/5. eLitMed Hírlevél feliratkozók

A regisztrált látogatók saját döntésük alapján iratkoznak fel az eLitMed.hu-n megjelenő cikkek, információk hírlevél formájában történő megküldésére.

A címlista forrásai:

 • a feliratkozó által, saját szándéka szerint biztosított adatok
 • vállalati, civil vagy szakmai partnerként szerepel a eLitMed Hírlevél címlistájában,
 • előfizető
 • regisztrációval részt vett a Társaság korábbi rendezvényén, továbbképzésén
 • lam.hu oldal regisztrált látogatója

 

Az adatkezelés célja:

 • a gyógyító/megelőző munkában hasznosítható információk eljuttatása az érintetteknek
 • hirdetői üzenetek eljuttatása
 • szakterületre és földrajzi területre szűkített hirdetői üzenetek eljuttatása

 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • irányítószám
 • születési év/hó
 • végzettség
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • pecsétszám/kamarai tagsági szám
 • diploma megszerzésének éve
 • e-mailcím

Az adatok törlésnek határideje:

 • a Hírlevélről történő leiratkozás, vagy az érintett által küldött, a címlistáról való törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül
 • akik 12 hónapos időszak alatt egy alkalommal sem nyitják meg az eLitMed Hírlevelet, az adataik a 12 hónapos időszak lejártával törlésre kerülnek

III/6. eLitMed orvos- gyógyszerész- és klinikai szakpszichológus továbbképzés

Az Adatkezelő az eLitMed.hu regisztráltak részére az eLitMed.hu-n lehetőséget biztosít továbbképzéseken való részvételre, ún. kreditpontok gyűjtésére

A címlista forrása:

 • a feliratkozó által, saját szándéka szerint biztosított adatok

Az adatkezelés célja:

 • az orvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok jogszabályban rögzített továbbképzésének biztosítása
 • a teljesített kreditek nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • irányítószám
 • születési év/hó
 • adószám
 • számlaszám
 • végzettség
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • pecsétszám/kamarai tagsági szám
 • diploma megszerzésének éve
 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mailcím
 • telefonszám

Az adatok törlésnek határideje:

 • a regisztráció törlésével, vagy az érintett által küldött, a címlistáról való törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül

III/7. Szerzők nyilvántartása

Az Adatkezelő által kiadott/gondozott lapokba és az eLitMed.hu website-ra közleményt beküldő, vagy az Adatkezelő által felkért szerzők közleményeivel kapcsolatos jogi és elszámolási keretek biztosítása

A címlista forrása:

 • a szerző által, saját szándék szerint biztosított adatok

A szakvizsga megadása azért szükséges, hogy a Szerző a szakterületéhez igazodó tartalmú cikkek megírására legyen felkérhető. Az e-mailcím és a telefonszám a kapcsolat felvételéhez szükséges.

 • szerződésben rögzített adatok

Az adatkezelés célja:

 • az adatkezelő és a szerzők között létrejött szerzői szerződés teljesítése, végrehajtása,
 • szerzői jogi kérdések rendezése

Az adatkezelés jogalapja:

 • hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • cím
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • adószám
 • TAJ kártya szám
 • számlaszám
 • végzettség
 • munkahely
 • munkahely címe
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • e-mailcím
 • telefonszám

Az adatok törlésnek határideje:

 • az érintett által küldött, a hozzájárulás visszavonásáról szóló törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül
 • a szerződés lejártát, vagy felmondását követően, a mindenkori pénzügyi-számviteli rendelkezések és az adótörvény szerinti nyilvántartási idő lejártával (8 év).

Továbbított adatok: számlázás, honordíj számfejtése, könyvelés és bizonylatok tárolása

 • titulus
 • teljes név
 • lakcím
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • iskolai végzettség
 • adószám
 • TAJ kártya szám
 • számlaszám

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Partner HUB Zrt. (1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2.) számlázás
 • Pondera TeAm Kft. (2100 Gödöllő, Erzsébet királynő krt. 5. II/8.) honordíj számfejtés, könyvelés, bizonylatok tárolása

III/8. Lektorok nyilvántartása

Az Adatkezelő az általa kiadott/gondozott lapok magas szakmai színvonalának biztosítására érdekében a megjelentetésre váró szakmai közleményeket ellenőrzésnek (lektorálásnak) veti alá. A lektornak az adott szakterület vezető tudományos szakértőit kéri fel.

A címlista forrása:

 • nyilvánosan (digitálisan vagy nyomtatott formában) elérhető adatbázisok
 • a megkeresett lektorok által biztosított adatok

A szakvizsga megadása azért szükséges, hogy a Szerző a szakterületéhez igazodó tartalmú cikkek megírására legyen felkérhető. Az e-mailcím és a telefonszám a kapcsolat felvételéhez szükséges

Az adatkezelés célja:

 • a potenciális lektorok nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • munkahely
 • végzettség
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • e-mailcím
 • telefonszám

Az adatok törlésnek határideje:

 • az érintett által küldött, a lektori listáról történő törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül

III/9. Munkavállalók

A Társaság által vezetett adatkezelés kiterjed a munkavállalók személyével, munkaviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatok manuális és elektronikus nyilvántartására.

Az adatkezelés célja:

 • a munkaviszony fenntartásához kapcsolódó összes személyes, jogviszonyhoz, illetve bérszámfejtéshez szükséges adatnyilvántartása
 • a munkáltatói bérfizetési kötelezettségteljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
 • jogi kötelezettség GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • lakcím
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • iskolai végzettség
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • önéletrajzban/motivációs levélben megadott adatok
 • adószám
 • TAJ kártya szám
 • számlaszám
 • gyermek(ek)
  • neve
  • születési helye
  • születési ideje
  • anyja neve
  • adószáma
  • TAJ kártya száma
 • telefonszám
 • e-mailcím

Az adatok törlésnek határideje:

 • munkaviszony megszűnésétől számított 3 év és 1 hónap,
 • jogi eljárás kezdeményezése esetén a jogi eljárás jogerős befejezését követő 5 év.

Továbbított adatok: a bérszámfejtést végző alvállalkozó részére

 • titulus
 • teljes név
 • lakcím
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • iskolai végzettség
 • adószám
 • TAJ kártya szám
 • számlaszám
 • gyermek(ek)
  • neve
  • születési helye
  • születési ideje
  • anyja neve
  • adószáma
  • TAJ kártya száma

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Partner HUB Zrt. (1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2.) bérszámfejtés

III/10. Kiválasztás

Az Adatkezelő kiemelten érdekelt abban, hogy a nyitott pozíciókat az elvárásoknak legjobban megfelelő szakemberekkel töltse fel. Ezeket a nyitott pozíciókat Adatkezelő meghirdeti és/vagy adatbázisban kereséssel és/vagy direkt keresés útján esetleg fejvadász vagy munkaerő közvetítő igénybevételével tölti be Az érdeklődök és/vagy a megkeresettek önéletrajz, motivációs levél megküldésével postai úton, vagy elektronikusan jelentkezhetnek a pozícióra.

A Társaság felhívja a Érintett Jelentkező figyelmét arra, hogy az önéletrajza, álláspályázata Társaság részére történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait toborzási, állásajánlat tételi, kapcsolattartási és azonosítási célból a Társaság kezelje, tárolja, és megadott elérhetőségeire ilyen célból üzeneteket, értesítéseket küldjön.

A toborzási eljárásban az egy meghatározott pozícióra történő jelentkezés során az Érintett Jelentkező által megadott, lent megjelölt személyes adatokat, valamint az Érintett Jelentkezőről a Társaság által gyűjtött egyéb személyes adatokat a toborzási folyamat időtartama alatt a Társaság kezeli és a toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg, az Érintett Jelentkező valamennyi adatát töröli. Amennyiben a toborzási folyamat elhúzódik, és több, mint egy évig tart, az Érintett Jelentkező adatait, a Társaság az adatok megküldésétől számítva legfeljebb egy évig kezeli, ezen határidő lejártakor a Társaság ismét megkérdezheti az Érintett Jelentkezőt, hogy kívánja-e adatai kezelését a toborzási folyamat teljes, egy évet meghaladó időtartamára meghosszabbítani. Ha az Érintett Jelentkező erre a kérdésre 30 napon belül nem válaszol, vagy ha az adatkezelési időtartamot nem kívánja meghosszabbítani, a Társaság az Érintett Jelentkező adatait törli.

Az Érintett Jelentkezőnek lehetősége van arra is, hogy a jelentkezésével érintett pozíciótól függetlenül, ezen adatait a Társaság jövőbeni toborzási és állásajánlat küldési célokra a Társaság adatbázisába mentse és ott kezelje. Erre az Érintett Jelentkezőtől a Társaság külön hozzájárulást kér. Ha az Érintett Jelentkező a hozzájárulását ehhez megadta, akkor a Társaság az Érintett Jelentkező adatait további 2 évig jogosult kezelni saját adatbázisában ilyen célra.

A 2 éves időtartam indoka az, hogy biztosítanunk kell az Érintett Jelentkező által adott és az az Érintett Jelentkezőről gyűjtött és kezelt adatok pontosságát, aktualitását, három év elteltével pedig ez már nem biztosítható, az adatok elévülhetnek, aktualitásukat veszíthetik. Amennyiben az Érintett Jelentkező nem járul hozzá a további adatkezeléshez, vagy nem nyilatkozik a megkeresés kiküldésétől számított 30 napon belül, adatait a Társaság az adatbázisából törli.

Amennyiben az Érintett Jelentkezővel a Társaság munkaviszonyt létesít, akkor ezen adatok kezelésére a munkavállalói adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési időtartam az irányadó, amelyről a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a Munkavállalót a Társaság tájékoztatja.

A Társaság az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adat kategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön az alábbiak szerint határozza meg:

Kezelt adatok típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
önéletrajz adatai (végzettség, iskolák, munkahelyek, szakmai tapasztalatok, hobbi, stb.) Érintett jelentkező Toborzás Ajánlattétel Kapcsolattartás Azonosítás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
név, telefonszám, e-mail cím, lakcím Érintett jelentkező Fejvadász, munkaerő-közvetítő Önéletrajz adatbázisokból Toborzás Ajánlattétel Kapcsolattartás Azonosítás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
születési hely, idő, fotó Érintett jelentkező Fejvadász, munkaerő-közvetítő Önéletrajz adatbázisokból Toborzás Ajánlattétel Azonosítás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
állampolgárság nyelvtudás,vezetői engedély megléte/típusa, tagság civil szervezetben publikációk, prezentációk, projektek képzések, díjak, kitüntetések Érintett jelentkező Fejvadász, munkaerő-közvetítő Önéletrajz adatbázisokból Toborzás Ajánlattétel GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
referenciák az Érintett jelentkező vagy a Társaság Toborzás Ajánlattétel GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
közösségi média adatok,a személyes interjú során megfigyelt, az alkalmasság megítéléséhez szükséges személyiségi, viselkedési jellemzők a Társaság saját kutatása Toborzás Ajánlattétel GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
szakmai tesztek eredménye a Társaság Toborzás Ajánlattétel GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az álláshirdetésre jelentkezés esetén, a Társaság megtekintheti az Érintett Jelentkező közösségi média felületeken, így többek között a Facebookon, LinkedIn-en fent lévő profilját, ott folytatott tevékenységét, aktivitását, tett bejegyzéseit, postjait, kommentjeit annak megítélésére, annak érdekében, hogy információt szerezzen arról, hogy az Érintett Jelentkező közösségi megnyilvánulásai összeegyeztethetőek-e a Társaság adott álláshirdetésben szereplő pozícióval kapcsolatos elvárásaival, a Társaság vezérelveivel és hitvallásával, valamint a munkavállalókkal szemben támasztott etikai elvárásaival. A Társaság, az Érintett Jelentkezőről kizárólag az Érintett Jelentkező által közzétett, neki tulajdonítható, az Érintett Jelentkezőhöz kötődő közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokat tekinti meg és értékeli. A Társaság e körben az általa jóhiszeműen eredetinek és nem megtévesztőnek vélt adatra szabadon hagyatkozhat, nemcsak azt feltételezve, hogy azok az Érintett Jelentkezőtől származnak, által kerültek nyilvánosan közzétételre, hanem hogy a fenti felületeken közzétett, Érintett Jelentkezőhöz kötődő adatok,tevékenységek, aktivitások, bejegyzések, postok, kommentek vagy információk valósak.

A Társaság ugyanakkor semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel a Érintett Jelentkező irányában, Érintett Jelentkező által vagy vele összefüggésben vagy a nevében bárki által a közösségi média felületeken közzétett, nem az Érintett Jelentkezőtől származó bármely adat, tevékenység, aktivitás, bejegyzés, post, komment vagy információ alapján a Társaság által levont téves következtetéssel összefüggésben a Érintett Jelentkezőt ért bármely természetű közvetett vagy következményi kárért, függetlenül attól, hogy az elmaradt haszon, vagy bármely más kár.

A Társaság zárt csoportokban vagy egyéb nem vagy korlátozottan nyilvános helyeken nem kutat az Érintett Jelentkező után, továbbá nem menti le és nem tárolja a Érintett Jelentkező közösségi média profiljait, és azokról feljegyzést sem készít. Érzékeny vagy különleges adatokat nem kezel, közösségi média profil adatok alapján sem. A Társaság, a közösségi média oldalakon az Érintett Jelentkezőről csak az álláshirdetéssel, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos lényeges adatokat tekinti meg.

A Társaság – egyedi döntése alapján –, az Érintett Jelentkezővel az álláshirdetésre történő jelentkezés esetén szakmai teszteket, szakmai alkalmassági vizsgálatokat is elvégeztethet. A Társaság, az Érintett Jelentkezőt minden ilyen szakmai teszt, alkalmassági vizsgálat előtt tájékoztatja arról, hogy a teszt, vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, és arról is, hogy azt jogszabály írja-e elő, és ha igen, akkor a vonatkozó jogszabályt is megjelöli.

Ezen tesztek, alkalmassági vizsgálatok lebonyolítását a Társaság végzi, a tesztek kiértékelését követően a teszteket és az arra adott válaszokat a Társaság azonnal megsemmisíti ezt megelőzően a teszt eredményéről az Érintett Jelentkezőt tájékoztatja. A szakmai tesztek, alkalmassági vizsgálatok részleteit, dokumentációját a Társaság a kiértékelést követően megsemmisíti, és csak az arra vonatkozó információt tartja meg, ami alapján megállapítható, hogy az Érintett Jelentkező az adott álláshirdetésben megjelölt munkakör betöltésére alkalmas-e.

A toborzási folyamat lezárultát követően a Társaság e-mailben tájékoztatja az Érintett Jelentkezőt arról, hogy vele a Társaság munkaviszonyt kíván létesíteni.

A fenti adatai fenti célú kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulását az Érintett Jelentkező azzal adja meg, hogy az álláshirdetésre tevőlegesen beküldi jelentkezését. Az Érintett Jelentkező, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatvedelem@lam.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy a Társaság azonosítani tudja, hogy kinek az adatait kell törölnie. A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság, az Érintett Jelentkező összes általa kezelt adatát törli, így az Érintett Jelentkező által megadott adatokat, a Társaság által felkutatott adatokat és a más forrásból megszerzett adatokat is. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik a Társaság által, az Érintett Jelentkezőre vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is.

 

IV. ÉRINTETT JOGOK

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a) tájékoztatási jog

az érintettek postai úton, vagy emailben tájékoztatást kérhetnek arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, milyen jogalapon, mennyi ideig kezel a Társaság, kinek adja át, honnan származnak a kezelt adatok;

b) hozzáférési jog

a kezelt adatokról az érintett bármikor tájékozódhasson a Társaság felületein, vagy írásban (postai úton, vagy e-mailben) kérjen tájékoztatást

c) helyesbítési jog

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek helyesbítése, javítása, pontosítása;

d) törlési jog

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettnek bármikor joga van a hozzájárulást visszavonni (a jogszabályban meghatározott esetekben a Társaság által kezelt adatok törölése)

e) korlátozáshoz való jog

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) adathordozáshoz való jog

írásban, vagy e-mail útján az érintett kérheti személyes adatainak harmadik személy (szolgáltató) számára történő átadását, vagy ennek megtiltása az érintett külön kérése alapján;

g) tiltakozási jog

a személyes adatok jogos érdeken alapuló használata ellen, vagy profilalkotás célzatú adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezeli tovább az Adatkezelő

h) panaszjog:

amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
honlap: http://naih.hu
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszáma: +36 1 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá keresetet indíthat az Adatkezelővel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

A fenti jogait az adatvedelem@lam.hu ügyfélszolgálati e-mail címre küldött e-mailben vagy a Szolgáltató székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

A hozzáférési jog keretében történő tájékoztatás kérés körében tájékoztatjuk, hogy a kizárólag papír alapon kezelt adatokról, amennyiben azon más személyek személyes adatai is szerepelnek, a GDPR 15. cikk (3) és (4) bekezdése alapján nem áll módunkban másolatot kiadni, mert azok harmadik személyhez kerülése sérti ezen személyek adatvédelmi és személyhez fűződő jogait.

 

V. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

VI. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

VII. TÁJÉKOZTATÁS A NYILVÁNTARTÁSOKRÓL

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

VII/1 Adatkezelések nyilvántartása:

A GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65 § alapján a NAIH vezeti

 • tartalma: sorszám, tevékenység, kezelt adatok, adatkezelési cél, adatkezelési jogalap, tárolás módja és ideje, adatkezelő neve és elérhetősége, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége, adattovábbítás, címzettek, technikai és szervezési intézkedések

Az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

VII/2. Az adattovábbítás nyilvántartása:

 • sorszám
 • dátum
 • címzett
 • harmadik országba történő adattovábbítás
 • személyes adatok köre
 • adatkezelés, – feldolgozás célja
 • adatkezelés, – feldolgozás jogalapja
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
 • technikai és szervezési intézkedések
 • adattörlésre előirányzott határidő
 • jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

VII/3. Az adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása:

 • sorszám
 • kérelem időpontja
 • kérelem tartalma
 • intézkedés megnevezése
 • intézkedés dátuma
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

VII/4 Adatvédelmi incidensek nyilvántartása:

 • sorszám
 • incidens ideje
 • incidens megnevezése
 • érintettek köre
 • érintett személyes adatok
 • incidens hatása
 • intézkedések
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

VII/5 Érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

 • sorszám
 • megkeresés tárgya és ideje
 • érintettek köre
 • érintett személyes adatok
 • intézkedések
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

VII/6 Az „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

 • sorszám
 • beérkezés ideje
 • kérelem tárgya
 • intézkedés (pl. visszaküldés)
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

VII/7 Az előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása (kockázatvizsgálat)

 • sorszám
 • hatásvizsgálat ideje
 • műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
 • szükségesség, arányosság vizsgálata
 • kockázatok elemzése, kezelése
 • adatvédelmi megbízott neve és elérhetősége
 • adatvédelmi megbízott véleménye

 

VIII. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az aktuálisan érvényes adatkezelési Tájékoztató mindig elérhető Adatkezelő fent megnevezett honlapjain.