ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I.

BEVEZETÉS

 

 

A LifeTime Media Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”, vagy „LifeTime Media Kft.” vagy „Társaság”) gyógyítással, az orvos- és egészségtudományok vívmányaival, valamint az egészségüggyel foglalkozó orvosi szakfolyóiratok szerkesztésével, nyomtatott és digitális formában történő kiadásával, címlistás és előfizetéses terjesztésével, valamint saját termékei és külső partnerei portfoliójának hirdetési felületeinek értékesítésével foglalkozó gazdasági vállalkozás.

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A LifeTime Media Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek tájékoztatók folyamatosan elérhetők a www.lifetimemedia.hu//adatvedelem és a www.eLitMed.hu/adatvedelem webhelyeken.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató megváltoztatására.

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1539 Budapest, Pf.: 603 címre vagy elektronikusan az adatvedelem@lam.hu e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. AZ Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

 

 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 

 

II.

Az érintett személyek tájékoztatása

a GDPR 13. cikke alapján

 

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: LifeTime Media Kft.

Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A.

Weblap: www.lifetimemedia.hu

www.eLitMed.hu

Kapcsolattartó: …

Telefon: 1 / 316 4556

E-mail: adatkezeles@lam.hu

 

 

Adatfeldolgozás:

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

Cég Cím Tevékenység
Arteries Stúdió Kft. 1138 Budapest, Váci út 175. · levelező rendszer szolgáltatója

· szerverszolgáltató

GOOGLE LLC Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California

94043, USA

Google Drive felhőszolgáltatás
Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság 1089 Budapest,

Orczy tér 1.

címzett lapok kézbesítése
 

Microsoft Corporation

 

One Microsoft Way
Redmond, Washington

98052, USA

 

Microsoft 365 felhőszolgáltatás

Partner HUB Zrt. 1138 Budapest,

Szekszárdi út 16-18. IV/2.

számlázási program szolgáltatója
Pondera TeAm Kft. 2100 Gödöllő,

Erzsébet királynő krt. 5. II/8.

· könyvelés

· bérszámfejtés

TNT Express Hungary Kft. 1094 Budapest,

Ecseri út 14-16.

megrendelések kiszállítása

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyeket előzetesen írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

 • Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
 • Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
 • Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
 • Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
 • Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
 • Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Külföldi adattovábbítás:

A Google LLC és a Microsoft Corporation szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

A Társaság egyéb külföldi adattovábbítást nem végez.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

 

 

 

 

 

 

III.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE,

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA

ÉS AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. ……………………………..tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait ………………… mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. c)   munkavállalók és pályázók adatainak kezelése
 4. d)   szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 5. e)   ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. f)   törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, érdekmérlegelésen, jogi kötelezettség teljesítésén, illetve szerződéskötésen alapulnak. Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Amennyiben egy adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 • az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont)
 • a szerződéskötésen alapuló adatkezelés esetében Adatkezelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat kezeli és az érintettek adatait a szerződés lejártát, vagy felmondását követően, a mindenkori adótörvényben, illetve a pénzügyi-számviteli előírásokban meghatározott nyilvántartási időtartam lejárta után megsemmisíti/törli. (GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont)
 • jogi kötelezettségek teljesítésén alapuló adatkezelés (GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont)
 • az érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetében mindig érdekmérlegelés szükséges és az érintettek az adatközlés bármely szakába kérhetik az adatkezelés megszüntetését (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont)

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén a Társaság érdekmérlegelést végez, melynek során:

 • beazonosítja és rögzíti a jogos érdeket
 • beazonosítja és rögzíti az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegel
 • tájékoztatja az érintettet az érdekmérlegelésről

Érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot A Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén). Direkt marketing (az érintettet elektronikus, vagy postái úton, vagy telefonhívással közvetlenül megkereső, illetve az érintettre irányuló reklám-) tevékenység esetében ilyen kényszerítő ok nem áll fenn.     

 

Az Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

 1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 2. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 3. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

 

III/1. Előfizetéses terjesztés

 

Az Adatkezelő az általa kiadott, gondozott lapo(ka)t előfizetéses rendszerben juttatja el az előfizetőknek. Az előfizetési szándékukat az érintettek postai úton, vagy elektronikusan, vagy az eLitMed.hu-n kialakított felületen jelezhetik a LifeTime Mediának.

 

Az adatok forrása:

 • az érintettek által a szerződésszerű teljesítéshez megadott adatok

 

Az adatkezelés célja:

 • a pénzügyi és számviteli rendelkezések szerinti számla megküldése, valamint ezek nyilvántartása, tárolása,
 • az adatkezelő és az előfizető között létrejött előfizetési szerződés teljesítése, végrehajtása,
 • a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása,
 • a lejáró előfizetések meghosszabbítására, illetve ennek feltételeire vonatkozó tájékoztatás megküldése

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • kézbesítési cím
 • számlázási cím (ha különbözik a kézbesítési címtől)
 • számlaszám

 

Az adatok törlésnek határideje:

az előfizetői szerződés lejártát, vagy felmondását követően, a mindenkori pénzügyi-számviteli rendelkezések és az adótörvény szerinti nyilvántartási idő lejártával (8 év).

 

Továbbított adatok 1: a terjesztést végző alvállalkozó részére

 • titulus
 • teljes név
 • kézbesítési cím

 

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság (1089 Budapest, Orczy tér 1.) kézbesítés

 

Továbbított adatok 2: számlázás, könyvelés és bizonylatok tárolása

 • titulus
 • név
 • (kézbesítési) cím
 • számlázási cím (ha különbözik a kézbesítési címtől)

 

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Partner HUB Zrt. (1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2.) számlázás
 • Pondera TeAm Kft. (2100 Gödöllő, Erzsébet királynő krt. 5. II/8.) könyvelés, bizonylatok tárolása

 

 

III/2. Címlistás terjesztés

 

Az Adatkezelő az általa kiadott, gondozott, az érintettek részére közhasznú (gyógyítással, megelőzéssel, egészségmegőrzéssel, az orvos- és egészségtudomány legfrissebb vívmányaival, kutatások eredményeivel, egészségüggyel kapcsolatos) információkat nyújtó lapo(ka)t címlistás terjesztés útján juttatja el a címzetteknek.

 

A címlisták forrásai:

 • nyilvánosan (interneten, publikációkban) elérhető adatbázisokban szereplő, közfeladatot ellátó személyekről az Adatkezelő által összeállított lista
 • a partner orvostársaságok és/vagy kamarák által átadott a címlisták. Ebben az esetben a LifeTime Media Kft. adatfeldolgozónak minősül
 • vállalati, civil vagy szakmai partnerként szerepel a eLitMed Hírlevél címlistájában,
 • ajánlások

 

Az adatkezelés célja:

 • a közhasznú információk eljuttatása az érintetteknek
 • a társasági/kamarai tagok által elvárt szolgáltatás biztosítása

 

Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • beosztás
 • munkahely
 • munkahelyi cím vagy kézbesítési cím

 

Az adatok törlésnek határideje:

 • az orvostársaságoktól és/vagy kamaráktól kapott címlista esetében az adatkezelő által meghatározott rend szerint
 • a szerzett címek és közfeladatot ellátó személyek estében az érintett által küldött, a címlistáról való törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül

 

Továbbított adatok: a terjesztést végző alvállalkozó részére

 • titulus
 • teljes név
 • beosztás
 • munkahely
 • munkahelyi cím vagy kézbesítési cím

 

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság (1089 Budapest, Orczy tér 1.) kézbesítés

 

 

III/3. Könyvek rendelése és kiszállítása

 

Az Adatkezelő általa kiadott, gondozott könyveket postai úton, vagy elektronikusan, vagy az eLitMed.hu-n kialakított felületen, vagy személyesen a Társaság székhelyén rendelhetik meg.

 

A címlista forrása

 • az érintettek által a szerződésszerű teljesítéshez megadott adatok

 

 

 

 

Az adatkezelés célja:

 • a pénzügyi és számviteli rendelkezések szerinti számla megküldése, valamint ezek nyilvántartása, tárolása,
 • az adatkezelő és az előfizető között létrejött előfizetési szerződés teljesítése, végrehajtása,
 • a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása,

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • kézbesítési cím
 • számlázási cím (ha különbözik a kézbesítési címtől)
 • számlaszám
 • telefonszám
 • hallgatói kedvezményre való jogosultság igazolására
  • Neptun-kód
  • felsőoktatási intézmény neve

 

Az adatok törlésnek határideje:

a mindenkori pénzügyi-számviteli rendelkezések és az adótörvény szerinti nyilvántartási idő lejártával (8 év).

 

Továbbított adatok 1: a terjesztést végző alvállalkozó részére

 • titulus
 • teljes név
 • kézbesítési cím
 • telefonszám

 

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • TNT Express Hungary Kft. (1094 Budapest, Ecseri út 14-16.) megrendelések kiszállítása

 

Továbbított adatok 2: számlázás, könyvelés és bizonylatok tárolása

 • titulus
 • név
 • (kézbesítési) cím
 • számlázási cím (ha különbözik a kézbesítési címtől)

 

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Partner HUB Zrt. (1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2.) számlázás
 • Pondera TeAm Kft. (2100 Gödöllő, Erzsébet királynő krt. 5. II/8.) könyvelés, bizonylatok tárolása

 

 

III/4. eLitMed.hu regisztrált felhasználok

 

Az Adatkezelő az általa kiadott, gondozott, az érintettek részére közhasznú (gyógyítással, megelőzéssel, egészségmegőrzéssel, az orvos- és egészségtudomány legfrissebb vívmányaival, kutatások eredményeivel, egészségüggyel kapcsolatos) információkat az eLitMed.hu oldalon is elérhetővé teszi. Az érvényes jogszabályok szerint vényköteles gyógyszerekről szóló információkat kizárólag orvosok láthatják, ezért a Társaság ezekhez az információkhoz való hozzáférést regisztrációhoz köti.

 

A címlista forrása:

 • a regisztrálók által, saját szándékuk szerint biztosított adatok

 

Az adatkezelés célja:

 • a közhasznú információk eljuttatása az érintetteknek
 • a hozzáférés korlátozása a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében

 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • irányítószám
 • születési év/hó
 • végzettség
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • pecsétszám/kamarai tagsági szám
 • diploma megszerzésének éve
 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mailcím
 • hallgatói jogosultság igazolására
  • Neptun-kód
  • felsőoktatási intézmény neve
  • tanulmányok megkezdésének éve

 

Az adatok törlésnek határideje:

a regisztráció törlésével, vagy az érintett által küldött, a címlistáról való törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül

 

 

III/5. eLitMed Hírlevél feliratkozók

 

A regisztrált látogatók saját döntésük alapján iratkoznak fel az eLitMed.hu-n megjelenő cikkek, információk hírlevél formájában történő megküldésére.

A címlista forrásai:

 • a feliratkozó által, saját szándéka szerint biztosított adatok
 • vállalati, civil vagy szakmai partnerként szerepel a eLitMed Hírlevél címlistájában,
 • előfizető
 • regisztrációval részt vett a Társaság korábbi rendezvényén, továbbképzésén
 • hu oldal regisztrált látogatója

 

Az adatkezelés célja:

 • a gyógyító/megelőző munkában hasznosítható információk eljuttatása az érintetteknek
 • hirdetői üzenetek eljuttatása
 • szakterületre és földrajzi területre szűkített hirdetői üzenetek eljuttatása

 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • irányítószám
 • születési év/hó
 • végzettség
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • pecsétszám/kamarai tagsági szám
 • diploma megszerzésének éve
 • e-mailcím

 

Az adatok törlésnek határideje:

 • a Hírlevélről történő leiratkozás, vagy az érintett által küldött, a címlistáról való törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül
 • akik 12 hónapos időszak alatt egy alkalommal sem nyitják meg az eLitMed Hírlevelet, az adataik a 12 hónapos időszak lejártával törlésre kerülnek

 

 

III/6. eLitMed orvos- gyógyszerész- és klinikai szakpszichológus továbbképzés

 

Az Adatkezelő az eLitMed.hu regisztráltak részére az eLitMed.hu-n lehetőséget biztosít továbbképzéseken való részvételre, u.n. kreditpontok gyűjtésére

 

A címlista forrása:

 • a feliratkozó által, saját szándéka szerint biztosított adatok

 

 

 

 

Az adatkezelés célja:

 • az orvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok jogszabályban rögzített továbbképzésének biztosítása
 • a teljesített creditek nyilvántartása

 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • irányítószám
 • születési év/hó
 • adószám
 • számlaszám
 • végzettség
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • pecsétszám/kamarai tagsági szám
 • diploma megszerzésének éve
 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mailcím
 • telefonszám

 

Az adatok törlésnek határideje:

 • a regisztráció törlésével, vagy az érintett által küldött, a címlistáról való törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül

 

a crediteket, eredményeket meddig kell tárolni? Lejelentés után törölhetőek?

 

III/7. Szerzők nyilvántartása

 

Az Adatkezelő által kiadott/gondozott lapokba és az eLitMed.hu website-ra közleményt beküldő, vagy az Adatkezelő által felkért szerzők közleményeivel kapcsolatos jogi és elszámolási keretek biztosítása

 

A címlista forrása:

 • a szerző által, saját szándék szerint biztosított adatok
 • szerződésben rögzített adatok

 

Az adatkezelés célja:

 • az adatkezelő és a szerzők között létrejött szerzői szerződés teljesítése, végrehajtása,
 • szerzői jogi kérdések rendezése

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
 • szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • cím
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • adószám
 • TAJkártya szám
 • számlaszám
 • végzettség
 • munkahely
 • munkahely címe
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • e-mailcím
 • telefonszám

 

Az adatok törlésnek határideje:

 • az érintett által küldött, a hozzájárulás visszavonásáról szóló törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül
 • a szerződés lejártát, vagy felmondását követően, a mindenkori pénzügyi-számviteli rendelkezések és az adótörvény szerinti nyilvántartási idő lejártával (8 év).

 

Továbbított adatok: számlázás, honordíj számfejtése, könyvelés és bizonylatok tárolása

 • titulus
 • teljes név
 • lakcím
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • iskolai végzettség
 • adószám
 • TAJ kártyaszám
 • számlaszám

 

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Partner HUB Zrt. (1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2.) számlázás
 • Pondera TeAm Kft. (2100 Gödöllő, Erzsébet királynő krt. 5. II/8.) honordíj számfejtés, könyvelés, bizonylatok tárolása

 

III/8. Lektorok nyilvántartása

 

Az Adatkezelő az általa kiadott/gondozott lapok magas szakmai színvonalának biztosítására érdekében a megjelentetésre váró szakmai közleményeket ellenőrzésnek (lektorálásnak) veti alá.  A lektornak az adott szakterület vezető tudományos szakértőit kéri fel.

 

A címlista forrása:

 • nyilvánosan (digitálisan vagy nyomtatott formában) elérhető adatbázisok
 • a megkeresett lektorok által biztosított adatok

 

Az adatkezelés célja:

 • a potenciális lektorok nyilvántartása

 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • munkahely
 • végzettség
 • szakvizsga/terápiás terület/szaktudás
 • e-mailcím
 • telefonszám

 

Az adatok törlésnek határideje:

 • az érintett által küldött, a lektori listáról történő törlést kezdeményező értesítést követően 15 napon belül

 

 

III/9 Munkavállalók

 

A Társaság által vezetett adatkezelés kiterjed a munkavállalók személyével, munkaviszonyával

összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatok manuális és elektronikus nyilvántartására.

 

Az adatkezelés célja:

 • a munkaviszony fenntartásához kapcsolódó összes személyes, jogviszonyhoz, illetve bérszámfejtéshez szükséges adat nyilvántartása
 • a munkáltatói bérfizetési kötelezettség teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
 • jogi kötelezettség GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • lakcím
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • iskolai végzettség
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • önéletrajzban/motivációs levélben megadott adatok
 • adószám
 • TAJ kártyaszám
 • számlaszám
 • gyermek(ek)
  • neve
  • születési helye
  • születési ideje
  • anyja neve
  • adószáma
  • TAJkártya száma
 • telefonszám
 • e-mailcím

 

Az adatok törlésnek határideje:

 • munkaviszony megszűnésétől számított 3 év és 1 hónap,
 • jogi eljárás kezdeményezése esetén a jogi eljárás jogerős befejezését követő 5 év.

 

Továbbított adatok: a bérszámfejtést végző alvállalkozó részére

 • titulus
 • teljes név
 • lakcím
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja neve
 • iskolai végzettség
 • adószám
 • TAJ kártyaszám
 • számlaszám

 

 

 

 

 

 • gyermek(ek)
  • neve
  • születési helye
  • születési ideje
  • anyja neve
  • adószáma
  • TAJkártya száma

 

Adatfeldolgozó neve (címe) és az adatfeldolgozás célja:

 • Partner HUB Zrt. (1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18. IV/2.) bérszámfejtés

 

 

III/10 Kiválasztás

 

Az Adatkezelő kiemelten érdekelt abban, hogy a nyitott pozíciókat az elvárásoknak legjobban megfelelő szakemberekkel töltse fel. Ezeket a nyitott pozíciókat Adatkezelő meghirdeti és/vagy adatbázisban kereséssel és/vagy direkt keresés útján tölti be Az érdeklődök és/vagy a megkeresettek önéletrajz, motivációs levél megküldésével postai úton, vagy elektronikusan jelentkezhetnek a pozícióra. Azoknak, akiket a Társaság nem választott ki az adott pozícióra, külön kell nyilatkozniuk arról, hogy hozzájárulnak-e, hogy adataikat a LifeTime Media Kft. adatbázisban tárolja.

 

Az adatkezelés célja:

 • a nyitott pozícióra legalkalmasabb személy kiválasztása
 • a potenciális jelöltek nyilvántartása

 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Kezelt adatok köre:

 • titulus
 • teljes név
 • cím
 • telefonszám
 • e-mailcím
 • az önéletrajzban/motivációs levélben megadott adatok

 

Az adatok törlésnek határideje:

 • amennyiben az érintett nem került kiválasztásra az adott pozícióra és nem járul hozzá, hogy adatait az Adatkezelő adatbázisában a későbbiekben megüresedő pozió)k) betöltésére őrizze, az adatokat az Adatkezelő azonnal törli
 • amennyiben az érintett hozzájárult, hogy adatait az Adatkezelő tárolja, a nem felhasznált személyes adatokat az Adatkezelő az adatbázisba kerüléstől számított 2 év múlva törli

 

IV.

ÉRINTETT JOGOK

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 1. tájékoztatási jog

az érintettek postai úton, vagy emailben tájékoztatást kérhetnek arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, milyen jogalapon, mennyi ideig kezel a Társaság, kinek adja át, honnan származnak a kezelt adatok;

 1. hozzáférési jog

a kezelt adatokról az érintett bármikor tájékozódhasson a Társaság felületein, vagy írásban (postai úton, vagy e-mailben) kérjen tájékoztatást

 1. helyesbítési jog

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek helyesbítése, javítása, pontosítása;

 1. törlési jog

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettnek bármikor joga van a hozzájárulást visszavonni (a jogszabályban meghatározott esetekben a Társaság által kezelt adatok törölése)

 1. korlátozáshoz való jog

a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 1. adathordozáshoz való jog

írásban, vagy e-mail útján az érintett kérheti személyes adatainak harmadik személy (szolgáltató) számára történő átadását, vagy ennek megtiltása az érintett külön kérése alapján;

 1. tiltakozási jog

a személyes adatok jogos érdeken alapuló használata ellen, vagy profilalkotás célzatú adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezeli tovább az Adatkezelő

 

 

v.

Adatvédelmi incidens

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

VI.

Jogorvoslati tájékoztatás

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

 

Vii.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról

 

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 

VII/1 Adatkezelések nyilvántartása:

A GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65 § alapján a NAIH vezeti

 • tartalma: sorszám, tevékenység, kezelt adatok, adatkezelési cél, adatkezelési jogalap, tárolás módja és ideje, adatkezelő neve és elérhetősége, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége, adattovábbítás, címzettek, technikai és szervezési intézkedések

Az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

 

VII/2 Az adattovábbítás nyilvántartása:

 • sorszám
 • dátum
 • címzett
 • harmadik országba történő adattovábbítás
 • személyes adatok köre
 • adatkezelés,
 • feldolgozás célja
 • adatkezelés,
 • feldolgozás jogalapja
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
 • technikai és szervezési intézkedések
 • adattörlésre előirányzott határidő
 • jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

 

 

VII/3. Az adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása:

 • sorszám
 • kérelem időpontja
 • kérelem tartalma
 • intézkedés megnevezése
 • intézkedés dátuma
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 

 

 

 

VII/4 Adatvédelmi incidensek nyilvántartása:

 • sorszám
 • incidens ideje
 • incidens megnevezése
 • érintettek köre
 • érintett személyes adatok
 • incidens hatása
 • intézkedések
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 

VII/5 Érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

 • sorszám
 • megkeresés tárgya és ideje
 • érintettek köre
 • érintett személyes adatok
 • intézkedések
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 

VII/6 Az „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

 • sorszám
 • beérkezés ideje
 • kérelem tárgya
 • intézkedés (pl. visszaküldés)
 • adatkezelő neve és elérhetősége
 • adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

 

VII/7  Az előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása (kockázatvizsgálat)

 • sorszám
 • hatásvizsgálat ideje
 • műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
 • szükségesség, arányosság vizsgálata
 • kockázatok elemzése, kezelése
 • adatvédelmi megbízott neve és elérhetősége
 • adatvédelmi megbízott véleménye

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

 

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az aktuálisan érvényes adatkezelési Tájékoztató mindig elérhető Adatkezelő fent megnevezett honlapjain.